Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT (Feltöltés alatt!)

A felhasználó (a továbbiakban: ”Felhasználó”) a www.nemzetiborze.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) felületén történő regisztrációjával és adatainak megadásával, illetve a Weboldal használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, a VENGIT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.; cégjegyzékszáma: 01-09-929511; adószáma: 14998081-2-42.) (a továbbiakban: ”Üzemeltető”) a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat a mindenkori magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával kezelje, feldolgozza az alábbiak szerint.

1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

1.1. Üzemeltető a következő adatokat kezeli:

a) a regisztráló Felhasználó neve;

b) lakcíme;

c) telefonszáma;

d) e-mail címe;

e) feltöltött hirdetéssel kapcsolatos adatok;

f) Felhasználónak a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait rögzítő anonim adatgyűjtők (cookie-k, naplófájlok);[A1] .

1.2. Amennyiben Felhasználó által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a Felhasználó a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a Weboldalhoz való hozzáférés jogát, illetve a regisztráció érvényességét, és nem minősül az egyébként megadott személyes adatok jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti felhasználásához adott hozzájárulás visszavonásának sem.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Üzemeltető a Weboldal használata során tudomására jutott bármely személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ”Infótörvény”) rendelkezései szerint, a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli. Üzemeltető adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-73549/2014

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációval, illetve a fenti adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fenti adatait Üzemeltető a Weboldal üzemeltetése, a Felhasználónak a Weboldal felhasználójaként történő nyilvántartása, a hirdetések közzététele, továbbá az Üzemeltető mindenkori szolgáltatásainak népszerűsítésével kapcsolatos közvetlen reklámüzenetek küldése céljából tárolja, kezelje és felhasználja.

4. ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

4.1. Üzemeltető harmadik személy adatfeldolgozót a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez nem vesz igénybe.

4.2. Üzemeltető nem ad át közvetlenül harmadik személyek részére Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. Üzemeltető az adott Felhasználóra vonatkozó adatokat az általa feltöltött hirdetéssel összefüggésben nyilvánosan közzéteszi a Weboldal felületén.

4.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető jogosult a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat felfedni bírósági vagy más hatósági idézéssel, végzéssel, illetve egyéb bírósági vagy hatósági eljárással kapcsolatos megkeresések teljesítése végett, továbbá jogainak védelme és követeléseinek érvényesítése érdekében.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

6. FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

6.1. Személyes adatai kezeléséről Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet. Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. E tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben a info@vengit.com e-mail vagy postai úton a H-1143 Budapest Gizella út 42-44. címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) munkanapon belül, írásban válaszol.

6.2. Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) a info@vengit.com e-mail vagy a H-1143 Budapest Gizella út 42-44. postai címen. Üzemeltető a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

6.3. Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését. A törlés a info@vengit.com e-mail vagy a H-1143 Budapest Gizella út 42-44. postai címen kérhető a Felhasználó megfelelő azonosítására alkalmas adatok, továbbá a törölni kért adatok megjelölésével. Az érintett bármikor részben vagy egészben a már megadott hozzájárulását indokolás nélkül visszavonhatja a fenti címekre küldött levél útján. A jelen pont szerinti e-mail üzenetet kézbesítési visszaigazolással kell ellátni, a postai úton küldött levelet pedig ajánlott küldeményként kell Üzemeltető részére megküldeni. Üzemeltető az érintett Felhasználó azonosítására alkalmas törlés iránti kérelem, illetve hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatainak törlése esetén a Weboldal, vagy annak egyes funkcióinak használatára a továbbiakban nem jogosult.

6.4. A Felhasználó a közvetlen üzletszerzés céljából küldött reklámüzenetek fogadásához adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja az info@vengit.com e-mail címen vagy H-1143 Budapest Gizella út 42-44. postai címen, vagy az adott reklámüzenet alján elhelyezett leiratkozó linkre kattintva. A jelen pont szerinti e-mail üzenetet kézbesítési visszaigazolással kell ellátni, a postai úton küldött levelet pedig ajánlott küldeményként kell Üzemeltető részére megküldeni. Ilyen esetben az Üzemeltető az érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisból és a továbbiakban részére hírlevelet nem küld.

6.5. Az adatok módosításához vagy törléséhez Üzemeltető azonosítás céljából jogosult személyi azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címről (is) kérje az adatmódosítást, illetve adattörlést.

6.6. Az a Felhasználó, aki úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető az alábbi esetekben az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve törlés iránti kérelmét követően – az érintett adatok zárolása mellett – is jogosult a személyes adatok kezelésére, amennyiben az szükséges

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7. ADATBIZTONSÁG

7.1. Üzemeltető megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

7.2. Üzemeltető megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalásokat Üzemeltető az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói és esetleges alvállalkozói részére is előírja.

7.3. Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

7.4. Felhasználó tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az adatok védelme nem garantálható teljes mértékben az Interneten. Üzemeltető mindezek alapján nem felelős a fenti biztonsági erőfeszítések ellenére történő esetleges jogosulatlan hozzáférésért vagy adatmegismerésért, illetve az ezekből eredő károkért.

VENGIT Kft. Adatkezelő

Budapest, 2014 március 15.