Felhasználói szabályzat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük és köszönjük, hogy felkereste a www.nemzetiborze.hu apróhirdetési weboldalt (a továbbiakban: ”Weboldal”).

A Weboldalon keresztül lehetősége van arra, hogy a jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”) foglaltak szerint hirdetést (továbbiakban: ”Hirdetés”) adjon fel saját tulajdonában lévő dolgainak értékesítésére, illetve a mások által feladott Hirdetésekben böngésszen.

Kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a Weboldalra történő regisztrációja (a továbbiakban: ”Regisztráció”) előtt figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási Feltételeket és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: ”Adatvédelmi nyilatkozat”).

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (a továbbiakban: ”Üzemeltető”):

- cégnév: VENGIT Korlátolt Felelősségű Társaság;

- székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.;

- cégjegyzékszám: 01-09-929511;

- nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint cégbíróság;

- adószám: 14998081-2-42.;

- telefonszám: +36 20 984 9086;

- e-mail cím: info@vengit.com;

- posta cím: H-1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatást bármikor módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, továbbá a Weboldal saját tartalmát, illetve egyes funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Üzemeltető fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a jogsértő, illetve a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző Hirdetést vagy más felhasználói tartalmat bármilyen előzetes értesítés nélkül eltávolítsa a Weboldalról.

A Weboldal használatával, illetve a Regisztrációval Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: ”Felhasználó”) elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt, továbbá hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

 1. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALRA

 

  1. 1.1.A Weboldal alábbi funkcióinak használatához Regisztráció szükséges:

 1. a)saját felhasználói profil létrehozása;

 2. b)Hirdetés feltöltése;

 3. c)

 

  1. 1.2.A Weboldal többi funkciójához (pl. Hirdetések közötti böngészés) Regisztráció nem szükséges, ugyanakkor a Weboldal Regisztráció nélküli használatára a jelen Felhasználási Feltételek megfelelően érvényesek és kötelező erejűek, a használat is a Felhasználási Feltételek elfogadásának minősül.

 

  1. 1.3.A Weboldalon regisztrálni, illetve a Weboldalt használni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult.

 

  1. 1.4.Regisztrálni a következő módokon lehetséges:

   1. a)Regisztráció közvetlenül: A Felhasználó a Weboldalon megadja a teljes nevét (családi név és keresztnév), működő és valós e-mail címét, a Weboldal használatához szükséges jelszavát. Ezután az általa megadott e-mail címre egy, a regisztrációt megerősítő e-mailt kap.

   2. b)Regisztráció és belépés Facebook profillal: Azon Felhasználók, akik egyúttal awww.facebook.com weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával regisztrálni a Weboldalon. Ebben az esetben a weboldal, illetve alkalmazás felületén a megfelelő gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, és rendelkezésre bocsátja Facebook regisztrációja során megadott teljes nevét és e-mail címét, amely egyúttal azt is jelenti, hogy eljárására a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Facebook regisztrációja során a valós teljes nevét adta meg.

 

  1. 1.5.A Regisztráció során a Felhasználó a megfelelő mező bejelölésével hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, hirdetéseket, ajánlatokat, és egyéb értesítéseket küldjön számára a Regisztrációkor megadott e-mail címére.

 

  1. 1.6.A Regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Regisztráció véglegesítése előtt az esetleges gépelési és egyéb beviteli hibákat kijavítsa. Az érvényes Regisztrációkról Üzemeltető e-mailben visszaigazolást küld Felhasználó részére.

 

  1. 1.7.Üzemeltető nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címéhez tartozó jelszó titkos maradjon. Üzemeltető semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a jelszó elvesztéséből vagy az ezzel történő visszaélésből ered. Amennyiben Felhasználó tudomására jut, vagy gyanítja, hogy illetéktelen személy hozzáférhetett a jelszavához, Felhasználó köteles erről Üzemeltetőt azonnal tájékoztatni, és ebben az esetben Üzemeltető a korábbi jelszót azonnal letiltja, és Felhasználó új jelszót választhat.

 

  1. 1.8.Felhasználó a Regisztrációval elfogadja, hogy kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel minden olyan magatartásért, amely a Regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó (vagy Facebook profil) használatával történik a Weboldalon, tekintet nélkül arra, hogy ez a magatartás Felhasználó, meghatalmazottja vagy más által, illetve, hogy Felhasználó tudtával, engedélyével vagy ezek nélkül történő használattal áll összefüggésben.

 

 1. 2.FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

 

  1. 2.1.Felhasználó a Regisztrációval, illetve a Weboldal használatával kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy

 

 1. a)Felhasználó 18. életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem álló, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkező természetes személy, illetve a magyar jog szabályai szerint érvényesen létrehozott, jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezni képes gazdálkodó szervezet, amelynek nevében a képviseletre jogosult személy jár el;

 2. b)a Regisztráció során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Felhasználó köteles ezeket a Weboldal regisztrációs felületén módosítani, és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak;

 3. c)Felhasználó teljes mértékben felelősséget vállal a Weboldal felületére általa feltöltött bármilyen tartalom (pl.: Hirdetések, képek, videók, apróhirdetések, illetve bármilyen egyéb adat) jogszerűségéért, így különösen azért, hogy azok mások jogait (pl.: védjegyjog, szerzői jog, személyhez fűződő jog stb.) nem sértik, továbbá megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak;

 4. d)Felhasználó továbbá kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Weboldalt használó más felhasználók által feltöltött tartalom (különösen a Hirdetések) megtekintése, elolvasása, továbbá az adott Felhasználóval való kapcsolatfelvétel, illetve bármilyen ügylet megkötése a saját kizárólagos kockázatára, illetve felelősségére történhet. Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal, vagy az azon található anyagok használata következtében előálló jogi következmények tekintetében;

 5. e)Felhasználó nem adhatja ki magát más létező vagy nem létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt, meghatalmazással sem (ide nem értve a gazdasági társaság nevében a törvényes képviselő általi regisztrációt). Üzemeltető ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Felhasználó felel;

 6. f)az Üzemeltetőnek nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a Regisztráció során, illetve a Weboldal használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét, ide értve a feltöltött Hirdetések tartalmát is;

 7. g)Felhasználó megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az általa megadott személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az itt meghatározott célra felhasználhatja;

 8. h)Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Weboldal rendszerébe, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Weboldalhoz kapcsolódik;

 9. i)Felhasználó a Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. A Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének megsértése a Felhasználó kizárását vonhatja maga után.

 

  1. 2.2.A Weboldalra történő Regisztráció, valamint a Weboldal használata (beleértve a Hirdetések feltöltését is) ingyenes.

 

 1. 3.HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

  1. 3.1.A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a feltöltött Hirdetések tárgyának, illetve tartalmának minden esetben meg kell felelniük az irányadó jogszabályi előírásoknak (különösen, de nem kizárólag a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak, illetve az adott dolog eladására, illetve szolgáltatás nyújtására, valamint ezek hirdetésére vonatkozó valamennyi általános és speciális jogszabálynak). Az ezen előírásoknak való megfelelés kizárólagosan Felhasználó felelőssége.

 

  1. 3.2.A 3.1 pontban foglalt kötelezettség érintetlenül hagyása mellett is tilos a Weboldalon olyan termékkel, szolgáltatással kapcsolatos Hirdetést elhelyezni, amelynek előállítását, forgalmazását vagy reklámozását jogszabály kizárja, vagy olyan módon korlátozza, hogy a Hirdetés közzétételére a Weboldalon az adott Felhasználó nem jogosult, vagy a Hirdetés közzététele jogszabályt sért. Tilos így különösen, de nem kizárólag az alábbi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos Hirdetések elhelyezése:

 

  1. 3.3.Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak olyan áruval kapcsolatos Hirdetést adhat fel a Weboldalon, amely a Hirdetés feladásakor a birtokában van, és a dologgal való rendelkezési joga nem korlátozott.

  1. 3.4.Tilos az olyan Hirdetés feladása, amely alkalmas arra, hogy másokat megtévesszen a Hirdetés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás valamely tulajdonságával kapcsolatban, ideértve a lényeges körülmény elhallgatását is.

  1. 3.5.Abban az esetben, ha a Hirdetés tárgyát képező áru külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozik, a Felhasználó köteles a Hirdetés feltöltésével egyidejűleg az Üzemeltetőnek nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a Hirdetés nem tehető közzé.

  1. 3.6.A Hirdetésekhez feltöltött, illetve hivatkozott fotóknak vagy egyéb tartalomnak minden esetben az adott Hirdetés tárgyát képező áruról kell készülnie, mégpedig annak feltöltésekor meglévő, valós állapotát tükrözve. Szigorúan tilos bármilyen – az adott dolog minőségével, állapotával, használhatóságával vagy egyéb tulajdonságával kapcsolatos – valótlan kijelentés, illetve lényeges körülmény elhallgatása.

  1. 3.7.Szerzői jogi védelem alatt álló, illetve valamilyen védjegyet vagy más eredet megjelölést hordozó áru meghirdetésekor az adott áru leírásában a Felhasználónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott áru eredeti, illetve a terjesztés más jogát nem sérti.

  1. 3.8.A Felhasználó által a Weboldal használata során – a Hirdetéseken kívül is – megadott, hozzáférhetővé tett, illetve a másik Felhasználónak küldött bármilyen tartalom (szöveg, kép, videó stb.) jogszerűségéért szintén kizárólag Felhasználó felelős. Az ilyen tartalmak sem sérthetik a hatályos jogszabályokat vagy a többi Felhasználó, illetve más harmadik személyek jogait.

  1. 3.9.Üzemeltető jogosult, de nem köteles a feltöltött Hirdetéseket vagy egyéb felhasználói tartalmakat – akár előzetesen, akár utólag – időről-időre ellenőrizni, és a feltehetően jogellenes vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző Hirdetést, egyéb tartalmat indokolás és előzetes értesítés nélkül haladéktalanul eltávolítani a Weboldalról bármilyen kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül. Üzemeltető jogosult továbbá akkor is eltávolítani az adott Hirdetést vagy más tartalmat a jelen pontban írtak szerint, ha saját megítélése szerint az adott – egyébként feltehetően jogszerű tartalmú – Hirdetés, illetve más tartalom alkalmas lehet arra, hogy az Üzemeltető jóhírnevét és társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja.

  1. 3.10.A Weboldal használata nem irányulhat olyan célra, amely jogellenes, a jogszabályok megkerülésére irányul vagy egyébként tisztességtelen, illetve jó erkölcsbe ütköző.

  1. 3.11.Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási Feltételek bármely pontját megsértő Felhasználót azonnal kizárni a Weboldal használatából, illetve – saját döntése szerint –a Weboldalhoz való hozzáférését korlátozni vagy felfüggeszteni.

 1. 4.FELELŐSSÉG

  1. 4.1.Üzemeltető a Weboldallal kapcsolatos szolgáltatását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) hatálya alatt, mint az Ekertv. 2. § l) pontja szerint minősülő közvetítő szolgáltató nyújtja a Felhasználók részére.

  1. 4.2.Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött, illetve a Weboldal használatával összefüggésben egyébként közölt információk, ajánlatok, felhívások (különösen, de nem kizárólag a Hirdetések, a Hirdetésekkel kapcsolatban adott kiegészítő információk, felhasználói kommentek stb.) tartalmáért, azok jogszerűségéért, továbbá az ezekből eredő bármilyen következményért, kárért.

  1. 4.3.A Felhasználók által közzétett Hirdetések semmilyen körülmények között és semmilyen tekintetben sem minősülnek az Üzemeltető bármilyen ajánlásának, javaslatának, vagy egyébként olyan felhívásnak, amely az Üzemeltetőtől származik, illetve amelyet az Üzemeltető kifejezetten vagy hallgatólagosan támogat. 

  1. 4.4.Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Hirdetések tárgyát képező áruk, szolgáltatások minőségéért, megfelelő célra való alkalmasságáért, tényleges rendelkezésre állásáért, jogszabályoknak való megfelelőségéért, forgalmazhatóságáért, biztonságosságáért, a megfelelő tanúsítványok meglétéért vagy más körülményért, továbbá a Hirdetést feladó Felhasználó által megadott adatok (ideértve a Felhasználó személyére vonatkozó adatokat is) valóságáért, illetve teljességéért, az adott árura, illetve szolgáltatásra vonatkozó szerződés tényleges létrejöttéért, valamint bármelyik fél általi teljesítéséért, továbbá a teljesítés esetleges hiányosságáért vagy hibájáért. Az adott Hirdetés alapján létrejövő ügylet kizárólag a Felhasználók között köttetik, amely jogviszonyban Üzemeltető semmilyen esetben sem válik részes féllé. Üzemeltető mindezek alapján semmilyen körülmények között nem kötelezhető a Weboldalon közzétett Hirdetés alapján létrejött szerződés teljesítésére az ügyletben résztvevő bármelyik Felhasználó helyett, valamint a létrejövő szerződések teljesítésével összefüggésben egyébként sem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget. Az adott ügyletből eredő jogvitákat a Felhasználók kötelesek egymás között rendezni, és vállalják, hogy ezzel összefüggésben Üzemeltetővel szemben semmilyen igénnyel nem lépnek fel, a jogvitába Üzemeltetőt nem vonják be, illetve az esetleges igényekkel (ideértve az esetleges eljárási költségeket is) szemben előzetesen mentesítik, és kármentesen tartják.

  1. 4.5.Kizárólag a Felhasználók kötelessége és felelőssége, hogy a Hirdetés tartalmának helyességéről, továbbá a Hirdetés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás meglétéről, minőségértől, tulajdonságairól, esetleges egyéb feltételekről az adott ügylet megkötése előtt – lehetőleg több forrásból is – megbizonyosodjanak. Az eladó felelőssége, hogy a vevő fizetési képességéről, illetve hajlandóságáról a szerződés megkötése, illetve az áru átadása előtt meggyőződjön. Felhasználó teljes mértékben maga viseli a felelősséget, és valamennyi, a Weboldal, valamint az azon található bármilyen tartalom használatából eredő kockázatot.

  1. 4.6.Üzemeltető nem köteles ellenőrizni a Felhasználók által a Weboldalon keresztül közzétett információ tartalmát, jogszerűségét, azokat az Üzemeltető változtatás nélkül jeleníti meg a Weboldalon. Erre vonatkozó bármilyen kötelezettség vagy felelősség vállalása nélkül Üzemeltető jogosult azonban az ilyen tartalmakat bármikor (akár közzététel előtt) előzetes értesítés nélkül megvizsgálni, és jogsértés valószínűsíthetősége esetén haladéktalanul, bármilyen kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül eltávolítani vagy a közzétételüket megtagadni, különösen, de nem kizárólag, amennyiben a sértett fél az Ekertv. rendelkezései alapján kéri az adott tartalom törlését Üzemeltetőtől.

  1. 4.7.A Felhasználó által a Weboldalon keresztül elérhetővé tett, illetve a Weboldal használatával összefüggésben egyébként közölt bármilyen Hirdetés vagy más tartalom, információ, adat tartalmáért és jogszerűségéért kizárólag az adott Felhasználót terheli felelősség a többi Felhasználó, illetve az Üzemeltető vagy harmadik személyekkel szemben.

  1. 4.8.Üzemeltető megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

  1. 4.9.AMENNYIRE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK, ÜZEMELTETŐ MINDEN FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA AZOKÉRT A VAGYONI VAGY NEM VAGYONI KÁROKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, AMELYEK A WEBOLDAL LÉTEZÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLATRA KÉPTELEN ÁLLAPOTÁBÓL, NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉBŐL, MEGHIBÁSODÁSÁBÓL, TELJES EGÉSZÉRE VAGY CSAK EGY RÉSZÉRE VONATKOZÓ – AKÁR ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜLI – SZÜNETELTETÉSÉBŐL, ILLETVE A TELJES LEÁLLÍTÁSÁBÓL, A WEBOLDAL TARTALMÁNAK TÖRLÉSÉBŐL EREDŐEN, TOVÁBBÁ VONAL- VAGY RENDSZERHIBÁBÓL, ESETLEGESEN ÁLTALA HORDOZOTT SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSBÓL, VAGY AZ ADATOK BÁRKI ÁLTAL TÖRTÉNŐ ILLETÉKTELENMEGVÁLTOZTATÁSA, ILLETVE A WEBOLDALON TÁROLT ANYAGOK MEGSEMMISÜLÉSE KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZTEK. ÜZEMELTETŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉT, HOGY A WEBOLDALRA ÁLTALA FELTÖLTÖTT ANYAGOKRÓL MINDEN ESETBEN KÉSZÍTSEN SAJÁT ADATHORDOZÓRA BIZTONSÁGI MÁSOLATOT.

 

 

 

 

 1. 5.KÁRTALANÍTÁS/KÁRTÉRÍTÉS

FELHASZNÁLÓ A REGISZTRÁCIÓVAL ELFOGADJA, HOGY KÖTELES KÁRTALANÍTANI, TOVÁBBÁ ELŐZETESEN ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MENTESÍTENI A ÜZEMELTETŐT, ILLETVE KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIT, VALAMINT TISZTSÉGVISELŐIT, VEZETŐIT, MUNKAVÁLLALÓIT ÉS ÜGYNÖKEIT MINDEN OLYAN KÖVETELÉSSEL, KÁRRAL, KÖTELEZETTSÉGGEL, FELELŐSSÉGGEL, BÍRSÁGGAL, KIADÁSSAL, VAGY TARTOZÁSSAL, ILLETVE KÖLTSÉGGEL (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKAT IS) SZEMBEN, AMELY (I) A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY RENDELKEZÉSÉNEK MEGSZEGÉSÉBŐL; VALAMINT (II) HARMADIK SZEMÉLYEK BÁRMELY JOGÁNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL, KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAG HARMADIK SZEMÉLYEK SZERZŐI, ÉS SZELLEMI ÉS EGYÉB TULAJDONJOGÁNAK, ILLETVE SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉHEZ FŰZŐDŐ JOGÁNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL; ILLETVE AMELYEK (III) AZ ADOTT HIRDETÉS TARTALMÁNAK, VAGY A HIRDETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÁRUNAK, SZOLGÁLTATÁSNAK A JOGSZABÁLYOKBA ÜTKÖZÉSÉBŐL EREDNEK. AZ ITT MEGHATÁROZOTT KÁRTALANÍTÁSI/KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYÁNAK MEGSZŰNÉSÉT, ILLETVE A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN IS FENNMARAD.

 

 1. 6.SZELLEMI TULAJDONJOG

  1. 6.1.A teljes Weboldal, annak teljes tartalma (a Felhasználók által feltöltött tartalom kivételével), továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon, adatbázisokon fennálló valamennyi szellemi tulajdonjog, különösen, de nem kizárólagosan a domain-, szerzői és védjegyjogok, valamint know-how, és adatbázisok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. Felhasználó a Weboldal használata során köteles tiszteletben tartani Üzemeltető, valamint bármely harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát.

  1. 6.2.Tilos különösen a 6.1 pontban meghatározott szellemi tulajdon, vagy annak bármely részét Üzemeltető, illetve az érintett harmadik személy jogosult előzetes és kifejezett írásos hozzájárulása nélkül többszörözni, terjeszteni, illetve a nyilvánossághoz bármilyen technikai úton (ideértve a framing-et is) közvetíteni, vagy bármilyen módon kereskedelmi (haszonszerzési) célból felhasználni. Ennek megszegése Regisztráció törlésén kívül egyéb jogi következményekkel is járhat. Tilos továbbá a Weboldalon elhelyezett Hirdetésekből összeálló adatbázist, illetve annak bármely elemét saját gazdasági célból kimásolni vagy egyébként az adatbázis védelméhez fűződő jogokat megsérteni.

  1. 6.3.Felhasználó bármely anyagnak a Weboldal rendszerébe történő feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy azt, valamint annak bármely részét Üzemeltető a Weboldal üzemeltetéséhez, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges módon, az adott anyag, illetve a Regisztráció törléséig, területi és mértékbeli korlátozás nélkül ingyenesen felhasználja, így különösen, de nem kizárólagosan, hogy

 1. a)a Felhasználó által feltöltött anyagot a Weboldalon – nyilvános vagy nem nyilvános módon –megjelenítse;

 2. b)a Felhasználó által feltöltött anyagokról a Weboldalon történő megjelenítéssel összefüggésben bármilyen adathordozón másolatokat készítsen; valamint

 3. c)azt más számára hozzáférhetővé tegye.

  1. 6.4.Amennyiben valamely személy szellemi tulajdonjogai sérülnének a Weboldalon, és ezeket eltávolíttatni kívánja, ezt az Üzemeltetőnek jelezheti a […] e-mail címen. Ebben az esetben az alábbi információkat kell közölni: a szellemi tulajdonjog jogosultjának vagy meghatalmazottjának neve vagy elnevezése, elérhetősége (cím, email, telefon stb.), fizikai vagy elektronikus aláírása, meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazásának csatolása, a sértő anyag megjelölése; a bejelentésben a hivatkozott szellemi tulajdonjog sérelmét legalább valószínűsíteni kell. Üzemeltető törli azokat az anyagokat is, melyek a véleménye szerint sértőek vagy nem hitelesek, károkozásra alkalmasak vagy egyébként törvénysértők.

 

 1. 7.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. 7.1.A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Üzemeltető és Felhasználó között elektronikus hírközlő eszköz útján kötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A szerződés nyelve magyar.

  1. 7.2.Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor módosítsa. A módosulás tényéről Üzemeltető e-mail útján fog tájékoztatást küldeni a regisztrált Felhasználóknak. Amennyiben Felhasználó a Weboldalt a Felhasználási Feltételek módosítása után is továbbhasználja, ez a módosítás elfogadását jelenti.

  1. 7.3.A mindenkor hatályos Felhasználási Feltételek a Weboldalról korlátozás nélkül hozzáférhetőek.

  1. 7.4.Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy ne küldjön semmilyen bizalmas információt. Üzemeltető semmilyen megküldött információt nem kezel bizalmasan a nem nyilvános személyes adatok kivételével, Üzemeltető bármely megküldött információt (ötlet, know-how, különböző technikák stb.) korlátozás nélkül felhasználhat.

  1. 7.5.Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni. Jelen Felhasználási Feltételekből származó jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Felek a jelen Felhasználási Feltételekből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, felek – értékhatártól függően – alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

  1. 7.6.A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek többi rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.

  1. 7.7.Felhasználó és Üzemeltető kapcsolatára kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek vonatkoznak. A jelen Felhasználási Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást. A későbbi Felhasználási Feltételek a korábbit hatályon kívül helyezik.

 

  1. 7.8.Amennyiben Üzemeltető nem érvényesíti a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

VENGIT Kft. Adatkezelő

Budapest, 2014 március 15.